Certyfikacja Scrum według Scrum Alliance

Data ostatniej modyfikacji: 18 lutego 2013

W 2003 roku, z inicjatywy Kena Schwabera, Mike'a Cohna i Esther Derby, powołano do życia organizację Scrum Alliance, która stawia sobie za cel zwiększanie świadomości o metodzie Scrum wśród osób związanych z produkcją oprogramowania oraz udostępnianie informacji w postaci opracowań problemowych, studiów przypadku itp., wspierających wdrażanie Scrum-a w organizacjach tworzących oprogramowanie.

Scrum Alliance jest organizacją typu non-profit. Nie są pobierane opłaty licencyjne za stosowanie metody Scrum, nie praktykuje się również audytowania organizacji wdrażających bądź stosujących Scrum a opłaty członkowskie przeznaczane są na rozwój lokalnych grup wsparcia metodyki. Niemniej wprowadziła ona i aktywnie promuje model certyfikacyjny co do którego wielu entuzjastów lekkich metod produkcji oprogramowania pozostaje w jawnej opozycji oraz związany z nim cykl szkoleń certyfikacyjnych.

Warto zaznaczyć, że pomimo iż Scrum Alliance wyznacza społeczności trenerskiej standardy co do zakresu materiału szkoleniowego, szkolenia certyfikacyjne różnią się dość znacznie pod względem zawartości merytorycznej i w dużej mierze bazują na osobistym dorobku i doświadczeniu trenerów.

Certified ScrumMaster (CSM)

CSM jest podstawowym stopniem certyfikacji przeznaczonym dla osób zainteresowanych metodą Scrum, w szczególności rolą Scrum Mastera. Certyfikat ten jest dostępny dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu Certified Scrum Master prowadzonym przez akredytowanego instruktora (Certified Scrum Trainer) oraz pozytywnie zdały test w postaci online zawierający około 25 pytań z zakresu terminologii, praktyk i reguł metody Scrum.

Udział w szkoleniu jest niezbędny do uzyskania certyfikatu. Certyfikat przyznawany jest na okres dwóch lata, po czym niezbędne jest jego odnowienie i opłacenie składki członkowskiej (100 USD). Informacja o uzyskanych certyfikatach jest wyświetlana w profilu danej osoby na stronach Scrum Alliance.

Certified Scrum Product Owner (CSPO)

CSPO jest podstawowym stopniem certyfikacji przeznaczonym dla osób znających podstawowe założenia metody Scrum i zainteresowanych rolą Product Ownera. W chwili obecnej z tym stopniem certyfikacji nie jest powiązany żaden egzamin, wymagany jest jedynie udział w dwudniowym szkoleniu Certified Scrum Product Owner prowadzonym przez akredytowanego instruktora (CST). Certyfikat przyznawany jest na okres dwóch lat, po tym okresie niezbędne jest jego odnowienie i opłacenie stawki członkowskiej (100 USD).

Certified Scrum Developer (CSD)

CSD jest nowym, dostępnym od 2009 roku, stopniem certyfikacji przeznaczonym dla osób będących bezpośrednio zaangażowanych w rozwój oprogramowania (programistów, testerów). Do osiągnięcia tego stopnia certyfikacji niezbędny jest udział w 5-dniowym szkoleniu zawierającym 3-dniowy moduł techniczny, poświęcony technikom programistycznym oraz 2-dniowy moduł teoretyczny poświęcony podstawom metody Scrum (zawartość tego modułu jest często tożsama z jednym z dwóch wcześniej wymienionych kursów – CSM lub CSPO).

Do uzyskania certyfikatu wymagane jest poddanie się formalnej ocenie dokonywanej przez akredytowaną przez Scrum Alliance organizację dostarczającą szkolenie. Podobnie jak w przypadku poprzednich poziomów certyfikacji, również certyfikat CSD jest przyznawany na okres dwóch lat i podlega odnowieniu.

Certified Scrum Professional (CSP)

CSP jest wyższym stopniem certyfikacji przyznawanym za poświadczone praktyczne doświadczenie w przynajmniej rocznym stosowaniu metody Scrum. Certyfikat ten nadawany jest osobom posiadającym wcześniej status CSM, CSPO lub CSD, które zastosowały i opisały szczegółowo swoje doświadczenia z zastosowania Scruma w przynajmniej jednym projekcie. Aplikacja odbywa się przez wypełnienie i odesłanie do Scrum Alliance szczegółowego kwestionariusza.

Przesłany materiał jest poddawany ocenie pod kątem spójnego i kompetentnego zastosowania praktyk definiowanych przez Scrum. W trakcie tej weryfikacji aspirant może zostać poproszony o dodatkowe wyjaśnienia.

Certyfikat zachowuje ważność przez dwa lata, po czym podlega odnowieniu. Certyfikat wiąże się z opłatą członkowską w wysokości 250 USD, wnoszoną raz na dwa lata.

Certified Scrum Coach (CSC) i Certified Scrum Trainer (CST)

Organizacja Scrum Alliance proponuje dwa dodatkowe poziomy certyfikacji osobom zaangażowanym w odpowiednio coaching i szkolenie zespołów scrumowych. Oba te poziomy certyfikacji wymagają szczegółowej, potwierdzonej przed gronem eksperów Scrum Alliance, wiedzy i praktycznych umiejętności wykorzystania metody Scrum.

Certyfikat CSC nadawany jest osobie, która posiada status CSP od co najmniej roku i ma za sobą przynajmniej 1500 godzin wsparcia udzielanego zespołom podczas wdrażania bądź stosowania Scruma na przestrzeni ostatnich 5 lat. Dodatkowo wymagane jest przedstawienie pisemnych referencji od przynajmniej dwóch osób oceniających pracę aspiranta pod kątem wiedzy merytorycznej i umiejętności coachingowych. Ponadto osoba ubiegająca się o status CSC musi być aktywnie zaangażowana w społeczność scrumową od ponad 3 lat.

Certyfikat CSC wiąże się z opłatą roczną w wysokości 750 USD.

W przypadku certyfikatu CST oprócz udokumentowanego doświadczenia z samą metodą wymagana jest również udokumentowana praktyka i umiejętności trenerskie.

Dalsze informacje

Bardziej szczegółowe informacje na temat procesu certyfikowania oraz formularze aplikacyjne na te poziomy certyfikacji znajdują się na stronach organizacji Scrum Alliance.

Komentarze (0)

Zapraszam do komentowania.

Komentujesz jako Gość. Opcjonalny login poniżej.