UWAGA!

Szkolenie Certified Scrum Product Owner wycofuję stopniowo z oferty na rzecz akredytowanego przez organizację Scrum.org szkolenia Professional Scrum Product Owner (PSPO). W razie wątpliwości co do różnic pomiędzy programami szkoleniowymi Certified Scrum i Professional Scrum, proszę o kontakt.

Certified Scrum Product Owner (CSPO)

 • dwudniowe szkolenie, akredytowane przez Scrum Alliance
 • pozwala zdobycie umiejętności efektywnego korzystania z metodyki Scrum
 • dla analityków biznesowych i kadry zarządzającej, zwłaszcza kierowników produktów, kierowników zespołów

Wstęp

Celem stosowania lekkich metod produkcji oprogramowania jest zapewnienie wysokiego wskaźnika zwrotu z inwestycji oraz zwiększenia zbieżności produktu z potrzebami - wymaganiami i oczekiwaniami - klienta. Metody adaptacyjne, w szczególności Scrum bazując na zasadach Lean Thinking, a w szczególności na regule pull, powierzają obowiązki zarządzania wymaganiami osobie, która może o nich powiedzieć najwięcej - klientowi lub reprezentantowi klienta.

Spełniając wyznaczane przez niego cele, zespół projektowy w regularnych odstępach czasu (nie rzadziej niż raz na miesiąc) dostarcza żądaną funkcjonalność. Na jej podstawie, a także przy uwzględnieniu zmieniających się uwarunkowań projektowych, dokonywana jest weryfikacja i formułowanie celów na kolejne iteracje. W metodyce Scrum osobą pełniącą rolę klienta jest właściciel produktu - Product Owner.

Zaawansowane szkolenie Certified Scrum Product Owner (CSPO) wprowadza uczestników w rolę i obowiązki właściciela produktu. Uczestnicy pod okiem doświadczonego trenera dowiadują się jak utrzymywać rejestr produktowy (Product Backlog), stosować opowieści użytkownika (user stories) i kryteria akceptacyjne w procesie planowania produkcji oprogramowania i zarządzania wymaganiami. Poznają nowoczesne metody monitorowania i analizy postępów prac. Uczą się także stosować metodykę Scrum w przedsięwzięciach wielozespołowych. Przygotowywani są do roli ProductOwnera, rzecznika interesów klienta w przedsięwzięciu realizowanym zgodnie z metodyką Scrum.

Cel i efekty szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników umiejętności efektywnego posługiwania się metodą Scrum w procesie wytwarzania oprogramowania, a w szczególności planowania dla wartości, czyli pełnienia roli właściciela produktu - Product Ownera.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • stosować lekkie metody zarządzania wymaganiami,
 • osiągać najwyższą możliwą wartość wytwarzanego oprogramowania poprzez zastosowanie nowoczesnych metod planowania i monitorowania prac projektowych,
 • współpracować z docelowym odbiorcą produktu i zespołem projektowym,
 • planować i organizować pracę w przedsięwzięciach wielozespołowych.

Zakres szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje następujące tematy

 • Proces produkcji oprogramowania w modelu Scrum
 • Zakres obowiązków Product Ownera
 • Zarządzanie Product Backlogiem
 • Zastosowanie historii użytkownika i kryteriów akceptacyjnych
 • Planowanie produkcji i priorytetyzacja wymagań
 • Planowanie i monitorowanie przebiegu prac
 • Praca z klientem, docelowym odbiorcą produktu
 • Praca z zespołem projektowym
 • Skalowanie metody Scrum dla przedsięwzięć wielozespołowych
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Zagadnienia przedstawiane w formie intensywnych ćwiczeń prowadzonych w małych grupach, wykładu i dyskusji.

Grupa docelowa

Zaawansowane szkolenie Certified Scrum Product Owner (CSPO) jest przeznaczone dla osób związanych z gromadzeniem i analizą wymagań oraz planowaniem pracy zespołów wytwarzających oprogramowanie - kierowników produktów, kierowników projektów, analityków biznesowych, przedstawicieli działów bezpośrednio współpracujących z końcowym odbiorcą produktu - marketingu i sprzedaży.

Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu zarządzania projektami informatycznymi. Powinni również znać metodę Scrum w ogólnym zarysie. Wiedzę tę można nabyć poprzez lekturę, podczas szkoleń wstępnych (na przykład Scrum Podstawy lub Scrum dla Zespołów) lub doświadczenie praktyczne w pracy w zespole scrumowym.

Prowadzący

Szkolenie prowadzą certyfikowani trenerzy Scrum (CST) firmy CollabNet (wcześniej Danube).

Informacje dodatkowe

Kurs jest akredytowany przez organizację Scrum Alliance i jest prowadzony przez certyfikowanego trenera Scrum (CST). Ukończenie szkolenia upoważnia do uzyskania certyfikatu Certified ScrumMaster, pierwszego stopnia certyfikacji Scrum (nieobligatoryjny egzamin w postaci testu on-line), oraz przyznaje roczne członkostwo w Scrum Alliance. Koszty egzaminu, certyfikacji i składka członkowska są wliczone w cenę szkolenia.

Udział w szkoleniu upoważnia do uzyskania 14 punktów PDU.

Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim.