Professional Scrum Product Owner (PSPO)

 • zaawansowane, dwudniowe szkolenie (trzydniowe w wydaniu online)
 • przewaga konkurencyjna dzięki wysokiej wartości oprogramowania
 • dla osób zarządzających rozwojem produktów opartych o oprogramowanie, osób pełniących lub przygotowujących się do roli Product Ownera
 • akredytacja i egzaminy Scrum.org

Wstęp

Zagadnienie efektywnego zarządzania produktem w Scrumie znacząco wykracza poza umiejętność tworzenia historii użytkownika (ang. user stories). Konieczna jest wysoka świadomość wytwarzanej wartości oprogramowania oraz umiejętność efektywnego zarządzania tą wartością.

 • Po pierwszym dniu miałam niedosyt, ale po drugim widzę, że bardzo dużo mnie nauczyłeś - najlepsze moje szkolenie :)

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności związanych z planowaniem cykli produkcyjnych, gromadzeniem i efektywnym zarządzaniem wymaganiami, monitorowaniem postępów prac oraz oceną dostarczonych przez zespół rozwiązań. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiadują się jak współpracować z interesariuszami projektu i zespołem projektowym tak, aby wytwarzane oprogramowanie reprezentowało najwyższą możliwą wartość.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • efektywnie zarządzać przyrostem wartości wytwarzanego oprogramowania, stopniem niepewności i ryzykiem,
 • prawidłowo zarządzać rejestrem produktu,
 • angażować zespoły scrumowe w rozwój produktu,
 • wykorzystywać nowoczesne sposoby gromadzenia i zarządzania wymaganiami,
 • wykorzystywać zaawansowane techniki monitorowania postępów prac,
 • panować nad całkowitym kosztem posiadania i uwzględniać ten koszt w swoich planach.

Program szkolenia

 • Zwinne zarządzanie produktem. Omówienie zwinności (ang. agility) i jej znaczenia dla osób zarządzających produktem i jego realizacją.
 • Zarządzanie produktem przy użyciu wartości. Moduł poświęcony wartości oprogramowania, czynnikom, którymi należy się kierować się przy jej ustalaniu i wykorzystaniu wartości w procesie planowania przedsięwzięcia.
 • Planowanie w ujęciu zwinnym. Omówione zostają zagadnienia takie jak planowanie dokładnie na czas (ang. just-in-time), horyzonty planistyczne oraz poziomy szczegółowości planowania.
 • Zarządzanie wymaganiami. Rejestr Produktu (Product Backlog) jest paliwem, które napędza zespół wytwórczy, a jego utrzymanie jest jednym z podstawowych obowiązków właściciela produktu. Uczestnicy uczą się sposobów porządkowania i wartościowania elementów rejestru produktowego. Dowiadują się jak przy jego pomocy zarządzać wartością, zależnościami, niepewnością i ryzykiem. Uczą się także jak współpracować z zespołem w zakresie wyceny elementów rejestru.
 • Wartościowy przyrost, wartościowe wydanie. Czym jest przyrost oprogramowania, co oznacza on dla odbiorcy oraz jakie znaczenie ma dla wytwórcy? Ten moduł omawia w jaki sposób optymalizować wartość dostarczaną wraz z każdym wydaniem oprogramowania odbiorcy.
 • Zarządzanie wydaniami oprogramowania. Zarządzanie procesem wydaniowym w zwinny i efektywny kosztowo sposób. Przygotowanie planu wydaniowego oraz dostosowywanie się do realiów odkrywanych podczas przygotowywania i realizacji przyrostu oprogramowania.
 • Monitorowanie i ocena przebiegu prac. Omówienie miar i technik monitorowania stanu prac. Uczestnicy dowiadują się, dlaczego jedne miary są lepsze niż inne oraz w jaki sposób wykorzystać punkty odniesienia w ocenie projektu. Nakreślone zostaną podstawowe sposoby raportowania stanu prac.
 • Całkowity koszt posiadania (Total Cost of Ownership, TCO). Właściwa identyfikacja i analiza wszystkich kosztów realizacji przedsięwzięcia jest podstawą pomyślnego zarządzania procesem wytwarzania oprogramowania. Czy maksymalizacja wartości pojedynczego wydania jest odpowiednim krokiem w kierunku optymalizacji wartości produktu lub systemu jako całości? Czy wytworzone oprogramowanie zalicza się do aktywów firmy?
 • Skala. Wieloprojektowość, wielozespołowość, rozproszoność. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w środowisku rozległej organizacji wytwarzającej oprogramowanie na potrzeby wielu odbiorców. Omówione zostaną strategie podziału domeny, kompozycji zespołów projektowych a także specyficzne techniki ułatwiające realizację projektów dużej skali.

Powyższe zagadnienia prezentowane są w formie wykładu oraz licznych ćwiczeń praktycznych, dyskusji i studiów przypadku.

Grupa docelowa

Szkolenie Professional Scrum Product Owner przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za zarządzenie produktami lub liniami produktowymi opartymi o oprogramowanie, takich jak kierownicy produktów, programów lub projektów, kierownicy działów IT i wszystkich, którzy chcą efektywnie zarządzać wartością wytwarzanego oprogramowania, efektywnie planowanować i monitorować rozwój oprogramowania oraz doskonalić współpracę z zespołami scrumowymi.

Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu zarządzania rozwojem produktów opartych o oprogramowanie. Powinni również znać Scruma w ogólnym zarysie. Wiedzę tę można nabyć poprzez lekturę Przewodnika po metodzie Scrum, podczas szkoleń wstępnych (na przykład Professional Scrum Foundations) lub doświadczenie praktyczne w pracy w zespole scrumowym.

Informacje dodatkowe

Kurs jest akredytowany przez twórcę metody Scrum Kena Schwabera i organizację Scrum.org. Udział w szkoleniu upoważnia do bezpłatnego przystąpienia do pierwszego stopnia egzaminu Professional Scrum Product Owner I (cena regularna 150 USD) oraz do uzyskania 40% zniżki na egzamin drugiego stopnia Professional Scrum Product Owner II (cena regularna 500 USD).

Materiały szkoleniowe przygotowane na licencji organizacji Scrum.org ze Stanów Zjednoczonych zostaną udostępnione na sesji szkoleniowej. Obejmują one kopię slajdów, którymi posługuje się instruktor, dodatkowe wydruki i studia przypadków poszerzające zakres szkolenia.